Uitzenden, Zorgpayroll, Werving & Selectie, Detacheren, Recruitment, Advies, Poolbeheer, Opleiding

Algemene Voorwaarden

 

 

Algemene voorwaarden

ADL Zorgprofessionals en bemiddeling

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door ADL Zorgprofessionals (hierna te noemen ADL Zorgprofessionals), gevestigd te Zwolle. Een verwijzing naar andere algemene voorwaarden wordt niet zonder schriftelijke erkenning gehonoreerd en aldus prevaleren deze algemene voorwaarden.
 2. b) Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken zijn uitsluitend
  rechtsgeldig indien deze door ADL Zorgprofessionals schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 2 Definities

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:
a) ADL Zorgprofessionals: bemiddelaar tussen opdrachtgever en kandidaat, gevestigd te Zwolle;

 1. b) Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat, alsmede alle
  werkzaamheden die de kandidaat als freelancer of zelfstandige ten behoeve van opdrachtgever
  verricht, en waarvan de aard van de werkzaamheden gelijk of vergelijkbaar zijn als die waarvoor de kandidaat bij de opdrachtgever op kennismakingsgesprek is geweest;
 2. c) Opdrachtgever: de organisatie die door ADL Zorgprofessionals een kandidaat aangedragen krijgt. Tevens wordt onder opdrachtgever verstaan de organisatie waarmee de partij aan wie de kandidaat in eerste instantie is voorgedragen in vennootschapsrechtelijke zin of organisatorisch verband is gelieerd;
 3. d) Kandidaat: zoals bedoeld in sub b).

 

Artikel 3 Vrijblijvend Voorstel voor Opdrachtgever

 1. a) ADL Zorgprofessionals stelt kandidaten geheel vrijblijvend voor bij opdrachtgevers zonder daarbij opgave te hoeven doen van NAW-gegevens. Indien een opdrachtgever aan ADL Zorgprofessionals naar aanleiding van de verstrekte informatie te kennen geeft met een kandidaat een kennismakingsgesprek te willen voeren, dient hij daarom schriftelijk te verzoeken, door het toezenden aan ADL Zorgprofessionals van het daartoe ter beschikking gestelde formulier, waarop opdrachtgever verklaart en erkent dat kennismaking met betreffende kandidaat en eventuele volgende kandidaten plaatsvindt met inachtneming van alle condities en voorwaarden zoals bij deze algemene voorwaarden zijn beschreven. Door ontvangst bij ADL Zorgprofessionals van het betreffende formulier is er sprake van een overeenkomst tussen opdrachtgever en ADL Zorgprofessionals.
 2. b) De opdrachtgever wordt, met inachtneming van het voorgaande lid, in de gelegenheid gesteld
  kosteloos kennismakingsgesprekken te houden met de voorgedragen kandidaat. ADL Zorgprofessionals is pas gerechtigd een bemiddelingsfee in rekening te brengen wanneer opdrachtgever, overeenkomstig artikel 8 van deze algemene voorwaarden, een arbeidsovereenkomst aangaat met een door ADL Zorgprofessionals aangedragen kandidaat.

 

Artikel 4 Informatieverstrekking en Zorgvuldigheid

 1. a) De opdrachtgever is gehouden ADL Zorgprofessionals tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de bemiddeling van belang kan zijn.
 2. b) De opdrachtgever is gehouden op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de kandidaat die door ADL Zorgprofessionals is voorgedragen en de met deze voordracht verstrekte informatie. Dit houdt tevens in dat de opdrachtgever is gehouden aan ADL Zorgprofessionals daarvan een verslag te verstrekken, binnen vijf werkdagen nadat het kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden.
 3. c) De opdrachtgever alsmede ADL Zorgprofessionals zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. a) De opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. ADL Zorgprofessionals zal voorafgaand en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat opdrachtgever niet van zijn onderzoeksplicht. ADL Zorgprofessionals aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid indien de kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel als opdrachtgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een arbeidsovereenkomst met kandidaat is aangegaan.
 2. b) ADL Zorgprofessionals is op generlei wijze aansprakelijk voor schade en verliezen die de opdrachtgever of derden mochten lijden door nalatig of fout handelen van een kandidaat gedurende de selectieprocedure of na het aangaan van een arbeidsovereenkomst met betreffende kandidaat.
 3. c) Opdrachtgever vrijwaart ADL Zorgprofessionals tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van ADL Zorgprofessionals samenhangen of zouden kunnen samenhangen.
 4. d) De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van ADL Zorgprofessionals (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient ADL Zorgprofessionals zo nodig ter zake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat ADL Zorgprofessionals eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze algemene voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.
 5. e) De ter beschikking gestelde kandidaat werkt ten allen tijde onder leiding en toezicht van de inlenende partij

 

Artikel 6 Arbeidsomstandigheden en Veiligheid

 1. a) De opdrachtgever is jegens de kandidaat alsmede richting ADL Zorgprofessionals verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving, voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de
  werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
 2. b) De opdrachtgever is gehouden om aan de kandidaat en aan ADL Zorgprofessionals tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de kandidaat actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
 3. c) Indien de kandidaat een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel van de beroepsziekte. De opdrachtgever informeert ADL Zorgprofessionals zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
 4. d) De opdrachtgever zal aan de kandidaat vergoeden en ADL Zorgprofessionals vrijwaren tegen alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de kandidaat in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever en/of ADL Zorgprofessionals daarvoor aansprakelijk zijn op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 BW. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden de schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen.
 5. e) De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van ADL Zorgprofessionals verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

 

Artikel 7 Back Office Partner Payroll Company/P-services

 1. a) Teneinde kandidaten op uitzend-, payroll-, of detacheringbasis aan de opdrachtgever ter beschikking te kunnen stellen is ADL Zorgprofessionals een samenwerkingsverband aangegaan met Payroll Company en P-services.
 2. b) Payroll Company en P-services verzorgen als servicepartner van ADL Zorgprofessionals de verloning en de algehele financiële afhandeling van het ter beschikking stellen van kandidaten. Opdrachtgever stemt er middels het verstrekken van een overeenkomst van opdracht uitzending/payrolling of detachering mee in dat Payroll Company of P-services als uitvoerder van het ter beschikking stellen van kandidaten naar opdrachtgever optreedt.
 3. c) Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Payroll Company of P-services komt tot stand nadat deze door Payroll Company of P-service aan opdrachtgever is bevestigd door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging.
 4. d) De algemene voorwaarden van Payroll Company en van P-services, gedeponeerd bij de KvK, zijn op iedere overeenkomst van toepassing, de van toepassing zijnde algemene voorwaarden is afhankelijk wie de uitvoerder is. Opdrachtgever ontvangt na verwerking van het inschrijfformulier door Payroll Company of P-services een schriftelijke bevestiging met een exemplaar van de geldende algemene voorwaarden.

 

Artikel 8 Werving en Selectie

 1. a) Bij werving en selectie komt de opdrachtgever met ADL Zorgprofessionals overeen dat ADL Zorgprofessionals zich in gaat spannen om één of meer kandidaten te werven en selecteren. Deze kandidaten zullen rechtstreeks bij opdrachtgever in dienst treden dan wel rechtstreeks in opdracht van opdrachtgever diensten verrichten.
 2. b) De bemiddelingsfee is gestandaardiseerd op 25% van het bruto jaarsalaris (incl. vakantiegeld), tenzij anders schriftelijk met ADL Zorgprofessionals is overeengekomen. Overwerk, toeslagen en bonussen neemt ADL Zorgprofessionals niet mee in de berekening van de bemiddelingsfee.
 3. c) Het is niet toegestaan een door ADL Zorgprofessionals aangeboden, of een op enigerlei wijze geïntroduceerde kandidaat rechtstreeks in dienst te nemen of werkzaamheden te laten verrichten binnen twaalf maanden na het intrekken, vervallen, beëindigen of niet slagen van de opdracht tot werving en selectie. Indien dit, om wat voor reden dan ook, toch gebeurt is opdrachtgever aan ADL Zorgprofessionals een bedrag van minimaal € 7.500,- verschuldigd.

 

Artikel 9 Ter Beschikking Stellen van Kandidaten

 1. a) Bij het ter beschikking stellen van kandidaten geeft opdrachtgever aan ADL Zorgprofessionals de opdracht een kandidaat te werk te stellen om in opdracht van opdrachtgever en onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten. Hiervoor wordt een opdrachtgeverstarief in rekening gebracht.
 2. b) Op het moment dat opdrachtgever aan ADL Zorgprofessionals de opdracht geeft een geschikte kandidaat voor deze terbeschikkingstelling te zoeken gaat ADL Zorgprofessionals zich inspannen om een geschikte kandidaat te vinden. Indien een geschikte kandidaat gevonden is zal deze worden voorgesteld. Veelal gebeurt dit door het toezenden van een curriculum vitae. Voldoet de kandidaat volgens deze cv aan de gestelde eisen dan kan door ADL Zorgprofessionals een gesprek tussen opdrachtgever en de kandidaat worden geregeld.
 3. c) Het is door opdrachtgever toegestaan om na 1560 uren door een kandidaat, via ADL Zorgprofessionals, bij opdrachtgever gewerkte uren kosteloos een arbeidsverhouding met de kandidaat aan te gaan. Daarbij wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een kandidaat tevens verstaan:
 4. Het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever met de kandidaat;
  2. Het laten ter beschikking stellen van de betreffende kandidaat aan de opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming);
  3. Het aangaan van een arbeidsverhouding door de kandidaat met een derde, waarbij de opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel de een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW).
 5. d) Bovengenoemde regeling geldt tevens voor kandidaten die aan opdrachtgever zijn voorgesteld door ADL Zorgprofessionals, maar die nog niet via ADL Zorgprofessionals bij opdrachtgever gewerkt hebben. Indien opdrachtgever tijdens of voor de periode van 1560 gewerkte uren een arbeidsverhouding wenst aan te gaan met een kandidaat wordt door ADL Zorgprofessionals een vergoeding aan opdrachtgever in rekening gebracht volgens de algemene voorwaarden, tenzij anders is overeengekomen.
 6. e) Bij een opdracht voor onbepaalde tijd (er is géén einddatum afgesproken) zal deze vergoeding 25% van het opdrachtgeverstarief over 1560 uren bedragen. Van de 1560 uren worden de reeds door de kandidaat bij u, via ADL Zorgprofessionals, gewerkte uren afgetrokken. Bij een opdracht voor bepaalde tijd wordt 25% van het opdrachtgeverstarief over de nog resterende duur van de opdracht in rekening gebracht. Deze vergoeding zal echter nooit lager zijn dan 25% van het opdrachtgeverstarief over 1560 uren minus de reeds gewerkt uren. De regeling zoals die geldt bij een opdracht voor onbepaalde tijd is dus de minimumregeling.

 

Artikel 10 Slotbepaling

ADL Zorgprofessionals zal zich, uiteraard met inachtneming van al het vorenstaande, volledig inspannen om opdrachtgevers en kandidaten naar beste vermogen van dienst te zijn.
b) Behoudens kwesties behorende bij de kantonrechter is de burgerlijke rechter te Zwolle, met uitsluiting van iedere andere rechter, arbiter of bindend adviseur, bevoegd kennis te nemen van geschillen, gerezen naar aanleiding van de overeenkomsten, opdrachten, en berekende bemiddelingsfee tussen ADL Zorgprofessionals en opdrachtgever en/of kandidaat.
c) Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten aanbiedingen of handelingen van ADL Zorgprofessionals is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht of opdrachtgever en/of kandidaat in het buitenland gevestigd of woonachtig is.
d) ADL Zorgprofessionals behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ADL Zorgprofessionals de opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.

 1. e) Deze Algemene voorwaarden zijn op 14-11-2016 gedeponeerd bij de kamer van Koophandel.

 

 

 

 

 

 

 

 

ADL Zorgprofessionals • Profi-Web